בדיקות קבלה

ביצוע בדיקות קבלה פונקציונאליות, יבוצעו לאחר שהספק הזוכה ימסור לבדיקות, גרסה אחרונה וסופית של המערכת הנדרשת. כהליך מקדמי לבדיקות הקבלה אשר יבוצעו על ידי, יועברו לספק הזוכה הנחיות לביצוע בדיקות המסירה מצידו.

הנחיות אלו, יכללו בין היתר ביצוע בדיקות התאמת תוכנה, בדיקות מסכי קלט, התאמה לממשק המשתמש, שאילתות ודו"חות, ממשקים, הסבות תוכן, בדיקות אינטגרציה, בדיקות מערכת, ועוד..., אשר יהיו באחריות הספק הזוכה.