ביפר

כתיבת מסמך אפיון לפיתוח אפליקציית הודעות עבור חברת ביפר